PSD2 — nowa dyrektywa dotycząca usług płatniczych

PSD2 — nowa dyrektywa dotycząca usług płatniczych

PSD2   - nowe reg­u­lac­je rynku usług płat­niczych

Zmi­any zachodzące na rynku płat­noś­ci detal­icznych, związane z wprowadzaniem innowacji tech­no­log­icznych, a prze­jaw­ia­jące się gwał­townym wzrostem licz­by transakcji elek­tron­icznych i płat­noś­ci real­i­zowanych przy uży­ciu urządzeń przenośnych oraz pojaw­ie­niem się nowych rodza­jów usług płat­niczych, wymusiły na uni­jnych usta­wodaw­cach rozsz­erze­nie i dos­tosowanie ram prawnych. Dyrek­ty­wa PSD2 w całoś­ci zastąpi stosowane doty­chczas przepisy dyrek­ty­wy PSD. Zostanie ona imple­men­towana w postaci now­eliza­cji obec­nie obow­iązu­jącej ustawy z dn. 19 sierp­nia 2011 r. o usłu­gach płat­niczych (Dz.U. 2011 nr 199 poz. 1175 z późn. zm.).

Pod­sta­wowym celem reg­u­lacji, oprócz dos­tosowa­nia prawa do możli­woś­ci, które daje rozwój tech­nologii i poprawy bez­pieczeńst­wa, jest otwar­cie rynku bankowego na konkurencję ze strony pod­miotów spoza sek­to­ra. Nowe przepisy będą wymusza­ły współpracę trady­cyjnej bankowoś­ci z nowy­mi gracza­mi ze świa­ta fin-tech jak również ros­nącą konkurencję pomiędzy samy­mi banka­mi. PSD2, w zależnoś­ci od przyjętej przez poszczegól­nych graczy strate­gii, stanow­ić będzie zagroże­nie albo szan­sę. Z kolei z per­spek­ty­wy klien­ta koń­cowego korzys­ta­jącego z usług płat­niczych praw­ie na pewno przy­czyni się do zwięk­szenia wyboru  i dostęp­noś­ci usług finan­sowych.

 

* źródło: https://www2.deloitte.com

Nowi dostaw­cy i nowe usługi

Do dostaw­ców usług płat­niczych dołączy nowa kat­e­go­ria pod­miotów, tzw. Dostaw­ca usług płat­niczych będą­cy osobą trze­cią (ang. TPP — third par­ty pay­ment ser­vice provider). Będzie to pod­miot niezwiązany z użytkown­ikiem usłu­gi płat­niczej i doty­chcza­sowym dostaw­cą tej usłu­gi (np. bankiem). TPP będzie mógł świad­czyć dwie poniżej opisane usłu­gi (PIS i/lub AIS) opier­a­jące się na dostępie on-line do rachunku płat­ni­ka.

Nowe usłu­gi płat­nicze, które pojaw­ią się w ramach planowanych reg­u­lacji to:

- usłu­ga inicjowa­nia płat­noś­ci (ang. PIS - pay­ment ini­ti­a­tion ser­vice) – dzię­ki niej TPP za zgodą klien­ta otrzy­ma dostęp on-line do jego rachunku w celu sprawdzenia dostęp­noś­ci środ­ków pieniężnych, zainicjowa­nia płat­noś­ci oraz przed­staw­ienia płat­nikowi infor­ma­cji o doko­na­niu płat­noś­ci,

- usłu­ga dostępu do infor­ma­cji (ang. AIS account infor­ma­tion ser­vice) – dzię­ki niej TPP za zgodą klien­ta zapewni klien­towi zbior­czą infor­ma­cję online o wszys­t­kich rachunkach płat­niczych, prowad­zonych dla tego klien­ta przez jed­nego bądź kilku dostaw­ców usług płat­niczych.

Wszys­tkie insty­tuc­je płat­nicze, w tym TPP, będą musi­ały uzyskać zez­wole­nie na świad­cze­nie usług płat­niczych (z wyjątkiem dostar­cza­nia usług dostępu do infor­ma­cji o rachunku – podle­ga ono tylko rejes­tracji). Dodatkowo TPP będą zwol­nione z częś­ci wymogów, którym podle­ga­ją insty­tuc­je płat­nicze (takich jak posi­adanie fun­duszy włas­nych i wymo­gi ochrony środ­ków pieniężnych klien­ta). Istot­na jest tu infor­ma­c­ja, że TPP nie będą wchodz­ić na żad­nym etapie świad­czenia swoich usług w posi­adanie środ­ków pieniężnych płat­ni­ka. Niem­niej TPP będą mieć obow­iązek posi­ada­nia ubez­pieczenia od odpowiedzial­noś­ci cywilnej.

Kon­sek­wenc­je dla rynku płat­niczego

Nowi gracze typu PISP (ang. Pay­ment Ini­ti­a­tion Ser­vice Provider):
Pojaw­ie­nie się nowej kat­e­gorii pod­miotów TPP umożli­wi zainicjowanie i przeprowadze­nie płat­noś­ci bezpośred­nio z ROR płat­ni­ka, w szczegól­noś­ci bez udzi­ału schematu kar­towego i trady­cyjnego agen­ta rozliczeniowego. Dla doty­chcza­sowych dostaw­ców usług płat­niczych oznacza to nowe stan­dardy i otwar­cie dla nowych usług, a w efek­cie obniże­nie ich kosztów. Oznacza to również pojaw­ie­nie się więk­szej konkurencji, co wraz z upowszech­nie­niem usług może wpłynąć na dal­sze obniże­nie obec­nych opłat.

Mer­chant-ci:
Dostaw­ca­mi usług płat­niczych będą mogli zostać w szczegól­noś­ci duzi Mer­chant-ci (w roli PIS provider), którym może zależeć na opty­mal­iza­cji pro­ce­su sprzedaży (zarówno trady­cyjnej jak i e-com­merce) i zwięk­sze­niu lojal­noś­ci klien­tów. Będzie to jed­nak związane z uzyskaniem licencji insty­tucji płat­niczej i zbu­dowaniem niezbęd­nej infra­struk­tu­ry. Mniejsi Mer­chant-ci raczej sko­rzys­ta­ją z usług zewnętrznych dostaw­ców PIS.

Banki/Nowi gracze typu AISP (ang. Account Infor­ma­tion Ser­vice Provider):
Ban­ki mogą w nowych warunk­ach prawnych stać się agre­ga­tora­mi usług (w roli AIS provider) innych banków. Dostęp do całoś­ciowej infor­ma­cji o finansach klien­tów w innych bankach umożli­wi pełniejszą i szyb­szą ocenę ich zdol­noś­ci kredy­towej, zarówno na własne potrze­by, jak i na zlece­nie klien­tów zewnętrznych. Dostęp do anal­i­ty­ki danych finan­sowych może ułatwić stworze­nie usłu­gi również dla part­nerów komer­cyjnych spoza sek­to­ra finan­sowego, zain­tere­sowanych lep­szym dopa­sowaniem ofer­ty dla swoich klien­tów.

Agen­ci rozliczeniowi:
W warunk­ach zwięk­szonej konkurencji na rynku dostaw­ców usług płat­niczych i pojaw­ia­ją­cych się nowych metod płat­noś­ci będą mieli okazję kon­soli­d­ować rynek, prze­j­mu­jąc najbardziej obiecu­ją­cych TPP.

Schematy kar­towe:
Wraz z roz­wo­jem płat­noś­ci opar­tych na rachunku bankowym płat­ni­ka, praw­dopodob­nie będą zain­tere­sowane prze­j­mowaniem tych graczy PISP, którym uda się zbu­dować odpowied­nią masę kry­ty­czną transakcji i rozpoz­nawal­ność wśród klien­tów.

Gigan­ci cyfrowi (Face­book, Google, Apple, Amazon)/Operatorzy teleko­mu­nika­cyjni:
Podob­nie do najwięk­szych Mer­chant-ów będą mogli zostać dostaw­ca­mi typu PISP jak również sko­rzys­tać z możli­woś­ci wydawnict­wa kart debe­towych (ang. decou­pled deb­it). Wszys­tko po to, żeby obniżyć kosz­ty transak­cyjne, dodatkowo wzmoc­nić relację z klien­ta­mi, uczest­niczyć w płat­noś­ci­ach w fizy­cznej sieci akcep­tacji albo sprzedawać usłu­gi finan­sowe.

Payarto
Jesteśmy wyspecjalizowanym biznesowo-technologicznym doradcą w branży płatności elektronicznych. Dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania i usługi dla wszystkich uczestników ekosystemu płatności.