ABC płatności bezgotówkowych

ABC płatności bezgotówkowych

Mówiąc o obro­cie bez­gotówkowym mamy oczy­wiś­cie na myśli te transakc­je finan­sowe, które real­i­zowane są bez wyko­rzys­ta­nia gotów­ki. Wów­czas w cyk­lu rozliczeniowym dokonu­je się trans­fer środ­ków pieniężnych pomiędzy rachunkiem bankowym kupu­jącego a rachunkiem sprzeda­jącego. Dokonu­je się to dzię­ki nowoczes­nym instru­men­tom płat­niczym.

Zacznijmy od początku

Najpop­u­larniejszy­mi rodza­ja­mi takich instru­men­tów są: kar­ta płat­nicza (każ­da: kredy­towa, debe­towa, obciąże­niowa czy przed­pła­cona), polece­nie przelewu, polece­nie zapłaty, czek rozra­chunkowy, pieniądz elek­tron­iczny.

Coraz więk­szy kawałek tor­tu płat­noś­ci bez­gotówkowych zgar­ni­a­ją rozwi­ja­jące się prężnie płat­noś­ci mobilne. Już dzisi­aj moż­na dokony­wać płat­noś­ci za pomocą tele­fonu – zbliże­niowo w punkcie sprzedaży oraz przez inter­net.

Payarto dba właśnie o to, żeby trans­fer środ­ków odby­wał się z sukce­sem i żeby przepływ środ­ków pieniężnych odby­wał się z maksy­mal­nym bez­pieczeńst­wem.

Same zalety

Nie bez przy­czyny sek­tor płat­noś­ci bez­gotówkowych zysku­je coraz więk­szą pop­u­larność na świecie. Transakc­je bez­gotówkowe mają po pros­tu cały szereg korzyś­ci.

Przede wszys­tkim – duże bez­pieczeńst­wo. Uni­jne oraz pol­skie pra­wo wyma­ga­ją stosowa­nia przez ban­ki spec­jal­nych zabez­pieczeń, dodatkowo ban­ki wprowadza­ją własne, indy­wid­u­alne zabez­pieczenia dokony­wanych płat­noś­ci. Same kar­ty płat­nicze zabez­piec­zone są szeregiem zabez­pieczeń i cer­ty­fikatów, nad który­mi czuwa­ją orga­ni­za­c­je zaj­mu­jące się ich wydawaniem i kon­trolą (m.in. Mas­ter­Card i Visa).

Duża konkurenc­ja na rynku usług rozliczeniowych skutku­je też wysoką jakoś­cią usług świad­c­zonych przez ban­ki. Co więcej, każdy z nas ma już możli­wość korzys­ta­nia z bankowoś­ci inter­ne­towej i mobil­nej.

Płat­noś­ci bez­gotówkowe są ide­al­nym rozwiązaniem dla osób cenią­cych swój czas – wygod­niej i szy­b­ciej jest dokon­ać przelewu za pośred­nictwem inter­ne­tu czy tele­fonu niż dbac o to, żeby zawsze mieć odpowied­nią ilość gotów­ki w port­felu. Co więcej, płat­noś­ci bez­gotówkowe są zwycza­jnie bardziej opła­calne – dzię­ki temu, że nasze pieniądze są cały czas na rachunkach bankowych — nieustan­nie pracu­ją.

Również w wypad­ku kradzieży lep­iej jest mieć pieniądze na kon­cie. W momen­cie, kiedy zostanie ukradziony nam port­fel – zazwyczaj tracimy jego zawartość bezpowrot­nie. A dopó­ki pieniądze zna­j­du­ją się na rachunku bankowych są tam bez­pieczne nawet wtedy, kiedy bank zostanie okradziony bądź nawet upad­nie (zabez­piecza to Bankowy Fun­dusz Gwaran­cyjny).

Płat­noś­ci bez­gotówkowe mają też korzyst­ny wpływ na prze­jrzys­tość ewidencji w odniesie­niu do przed­siębiorstw.

O nas

Payarto jest fir­mą świad­czącą usłu­gi dorad­cze oraz dostar­cza rozwiąza­nia IT dla wszys­t­kich uczest­ników płat­niczego ekosys­te­mu, nieza­leżnie od tego, czy są częś­cią między­nar­o­dowego banku, lokalnym pro­ce­sorem transakcji, czy start–up’em, który przeciera innowa­cyjne szla­ki i potrze­bu­je wspar­cia.

W ścisłym kręgu naszych zain­tere­sowań są głównie płat­noś­ci elek­tron­iczne i związane z nimi nowe możli­woś­ci: tech­no­log­iczne, biz­ne­sowe, prawne i orga­ni­za­cyjne. Pro­fil naszych zain­tere­sowań sytu­u­je nas w samym środ­ku dynam­icznie rozwi­ja­jącej się branży płat­noś­ci, z której usług każdy z nas codzi­en­nie korzys­ta.

Z roku na rok rośnie i licz­ba, i wartość transakcji bez­gotówkowych. Jest to trend, który będzie tylko przy­bier­ał na sile. Cieszy nas ogrom­nie, że Payarto może akty­wnie uczest­niczyć w tym ważnym i pro­ce­sie, dzi­ała­jąc wszędzie tam, gdzie dokonu­ją się transakc­je bez­gotówkowe.

 

Payarto
Jesteśmy wyspecjalizowanym biznesowo-technologicznym doradcą w branży płatności elektronicznych. Dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania i usługi dla wszystkich uczestników ekosystemu płatności.