Płatności portfelami elektronicznymi

Płatności portfelami elektronicznymi

Czym są port­fele elek­tron­iczne?

Port­fel elek­tron­iczny (albo: e-wal­let, port­fel cyfrowy, e-port­mon­et­ka) to rodzaj kon­ta inter­ne­towego założonego w przed­siębiorstwie zaj­mu­ją­cym się płat­noś­ci­a­mi online. Moż­na je zasi­lać określoną kwotą, a następ­nie dys­ponować środ­ka­mi dokonu­jąc przelewów, płat­noś­ci w sklepach inter­ne­towych, a także przyj­mować środ­ki pieniężne od innych użytkown­ików port­fe­li elek­tron­icznych. Najproś­ciej mówiąc – port­fele elek­tron­iczne to nic innego jak cyfrowe odpowied­ni­ki trady­cyjnego port­fela w naszym smart­fonie, który każdy z nas trzy­ma w kieszeni lub tore­bce. Co więcej, możli­we jest również pod­pię­cie do niego kart płat­niczych i lojal­noś­ciowych. Transakc­je dokony­wane przy uży­ciu tego narzędzia przeprowadzane są w cza­sie rzeczy­wistym.

Port­fele elek­tron­iczne to bard­zo wygodne narzędzie do płat­noś­ci w sklepach inter­ne­towych i trady­cyjnych. Zapisane są w nich wszys­tkie możli­we metody płat­noś­ci, m.in. kar­ty płat­nicze lub ich cyfrowe odpowied­ni­ki (toke­ny), które pod­czas zakupów inter­ne­towych nie zawsze są w zasięgu ręki. Pon­ad­to, wpisy­wanie numeru kar­ty, daty ważnoś­ci i kodu CVV/CVC jest czasochłonne. Zasady dzi­ała­nia wszys­t­kich port­fe­li są podob­ne. Płat­ność port­felem elek­tron­icznym wyma­ga jedynie wybra­nia odpowied­niej metody płat­noś­ci, a następ­nie wpisa­nia adresu e-mail (który jest jed­nocześnie „numerem” kon­ta), a także hasła (w przy­pad­ku Mas­ter­Pass wyma­gane jest również podanie mPINu). Następ­nie, na ekranie pokazu­je się kwo­ta transakcji oraz sal­do kon­ta. Aby zakończyć płat­ność, wystar­czy kliknąć przy­cisk „Zapłać”.

Najpop­u­larniejsze port­fele elek­tron­iczne.

Jed­nym z najpop­u­larniejszych na świecie port­fe­li elek­tron­icznych jest Pay­Pal. Obsługu­je blisko 200 mln klien­tów w 200 kra­jach na całym świecie i umożli­wia płat­noś­ci w 25 walu­tach. Założony został już w 1998 roku przez czterech amerykańs­kich przed­siębior­ców. Początkowo miał służyć do przesyła­nia pieniędzy za pomocą tele­fonów komórkowych.

Na świa­towym rynku port­fe­li elek­tron­icznych istot­nym graczem jest również Skrill, który obsługu­je 36 mln użytkown­ików. Ofer­u­je lokalne płat­noś­ci w 200 kra­jach i obsługu­je aż 40 walut z całego świa­ta.

Jed­nak takich narzędzi na świecie jest dużo więcej. Są to m.in.:

  • Neteller,
  • Mas­ter­Pass,
  • Google Wal­let,
  • Android Pay,
  • Ama­zon Pay,
  • Apple Pay,
  • Cel­lum,
  • Sam­sung Pay,
  • Square Cash.

W dal­szej częś­ci omówimy dwa najnowsze port­fele elek­tron­iczne, jaki­mi są Apple Pay i Android Pay.

Apple Pay

Apple Pay to port­fel umożli­wia­ją­cy płat­noś­ci mobilne za pomocą zegar­ka Apple Watch lub smart­fona (iPhone 6 i wyższe mod­ele). Sam pomysł takiego rozwiąza­nia nie jest innowa­cyjny, ponieważ na rynku już dużo wcześniej pojaw­iły się podob­ne narzędzia, jed­nak Apple posi­a­da zde­cy­dowaną przewagę nad konkurencją ze wzglę­du na sposób płace­nia oraz kwest­ie bez­pieczeńst­wa.

W przy­pad­ku Apple Pay, dane kar­ty płat­niczej nie muszą być wpisy­wane do Apple Wal­let, co jest zde­cy­dowanie plusem. W przy­pad­ku zgu­bi­enia smart­fona, nie ma koniecznoś­ci blokowa­nia kart płat­niczych. Również pod­czas płat­noś­ci, do ter­mi­nala nie są wysyłane żadne dane kar­ty, a jedynie unika­towy numer pow­iązany z tele­fonem, który ma struk­turę numeru kar­ty, więc sklonowanie kar­ty jest niemożli­we. Dodatkowo, transakc­je zatwierdzane są za pomocą odcisku pal­ca (dzię­ki tech­nologii Touch­ID).

Jak korzys­tać z Apple Pay? Moż­na to robić na dwa sposo­by: za pomocą iPhone’a lub Apple Watch’a. W przy­pad­ku pier­wszego, wystar­czy jedynie zbliżyć tele­fon i potwierdz­ić transakcję odciskiem pal­ca. Nie ma potrze­by otwiera­nia dedykowanych aplikacji, a płat­ność odby­wa się sprawnie w momen­cie wykrycia ter­mi­nala i potwierdzenia kwoty. Wyko­rzysty­wany jest tutaj mod­uł NFC. W przy­pad­ku drugiego sposobu, czyli Apple Watch, płat­ność jest jeszcze prost­sza! Gdy Apple Watch zna­j­du­je się blisko ter­mi­nala płat­niczego, należy dwukrot­nie kliknąć na przy­cisk zegar­ka. Delikat­na wibrac­ja i syg­nał dźwiękowy potwierdza zakończe­nie płat­noś­ci pomyśl­nie. Trwa to kil­ka sekund i jest naprawdę wygod­nym rozwiązaniem.

apple-pay-apple-watch

Jed­nak jest pewien minus. Apple Pay nie jest dostęp­ny na razie w Polsce. Rozwi­ja się szy­bko w Stanach Zjed­noc­zonych oraz Chi­nach, jed­nak na pre­mierę na tere­nie naszego kra­ju, będzie trze­ba jeszcze chwilę poczekać.

Android Pay

Za to naprze­ciw potrze­bom także pol­s­kich użytkown­ików wyszedł Google. Zgod­nie z zapowiedzi­a­mi, od 17 listopa­da 2016 roku moż­na korzys­tać z port­fela Android Pay. Narzędzie odpowia­da więk­szoś­ci potrzeb klien­tów – jest bez­pieczne, a transakc­je real­i­zowane są szy­bko i wygod­nie.

Android Pay jest niezwyk­le bez­pieczny – chroni dane kar­ty płat­niczej dzię­ki cyfrowe­mu odpowied­nikowi danych kar­ty. Jest on zabez­piec­zony na tele­fonie, a pod­czas transakcji, aplikac­ja od Google nie przekazu­je prawdzi­wych numerów kart płat­niczych, a jedynie spec­jal­ny numer kon­ta wirtu­al­nego (tzw. vir­tu­al PAN).

Jak dzi­ała Android Pay? W pier­wszej kole­jnoś­ci należy poin­for­mować sprzedaw­cę o metodzie płat­noś­ci (czyli kartą zbliże­niowo), a następ­nie włączyć NFC w smart­fonie (najlepiej mieć je stale włąc­zone). Kole­jnym krok­iem jest przyłoże­nie tele­fonu do ter­mi­nala płat­niczego. Co ciekawe, aplikac­ja Android Pay nie musi być uru­chomiona, a pon­ad­to wcale nie jest potrzeb­ne połącze­nie tele­fonu z siecią.  Aplikac­ja dzi­ała również w try­bie offline. Jeśli kwo­ta transakcji jest wyższa niż 50 PLN, na ter­mi­nalu należy wpisać numer PIN, taki sam jak do kar­ty plas­tikowej. Wszys­tko prze­b­ie­ga tak, jak w przy­pad­ku trady­cyjnej płat­noś­ci kartą zbliże­niową, z tym że do ter­mi­nala POS przykładamy tele­fon. Google śla­dem Apple w przyszłoś­ci ma zami­ar wprowadz­ić auto­ryza­cję transakcji za pomocą odcisku pal­ca. Obec­nie uwierzytel­nie­nie płacącego odby­wa się przy pomo­cy kodu odblokowu­jącego ekran smart­fona i PIN-u (dla transakcji powyżej 50 PLN).

Korzys­tać z Android Pay mogą oczy­wiś­cie jedynie użytkown­i­cy tele­fonów z sys­te­mem Android w wer­sji 4.4 lub wyższej oraz klien­ci takich banków jak: Alior Bank, Bank Zachod­ni WBK, T-Mobile Usłu­gi Bankowe oraz mBank.

Payarto
Jesteśmy wyspecjalizowanym biznesowo-technologicznym doradcą w branży płatności elektronicznych. Dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania i usługi dla wszystkich uczestników ekosystemu płatności.