MasterPass i V.me ułatwią zakupy

MasterPass i V.me ułatwią zakupy
Pol­s­ki rynek płat­noś­ci w sieci jest specy­ficzny — najchęt­niej płacimy gotówką przy odbiorze (57 proc. ogól­nej licz­by transakcji), lub za pomocą przelewu. Płat­noś­ci za e-zakupy wykony­wane kar­ta­mi sza­cow­ane są na poziomie zaled­wie 7 proc. ogól­nej licz­by transakcji, ale wykazu­ją ogrom­ny potenc­jał wzros­tu. W kra­jach Europy Zachod­niej kar­ty kredy­towe i debe­towe są najczęś­ciej stosowaną metodą płat­noś­ci za zakupy w internecie (we Francji na tą metodę wskazu­je 76 proc. inter­nautów, w Hisz­panii 67 proc., w Wielkiej Bry­tanii 61 proc., a w Niem­czech 43 proc.).

Orga­ni­za­c­je kar­towe, chcąc wyko­rzys­tać pojaw­ia­jące się możli­woś­ci, wprowadza­ją kole­jne instru­men­ty płat­nicze mające zachę­cić klien­tów i ułatwić im dokony­wanie transakcji w Internecie. Tym razem są to port­fele elek­tron­iczne: Mas­ter­Pass przy­go­towany przez Mas­ter­card oraz V.me przez Visę. Moż­na w nich zapisać dane swoich kart płat­niczych; debe­towych, przed­pła­conych i kredy­towych i uży­wać ich na różnych urządzeni­ach; kom­put­erze, table­cie czy smart­fonie. Transakc­je dokony­wane za pomocą port­fe­li elek­tron­icznych są bez­pieczne, gdyż dane i numery kart nie są przekazy­wane skle­pom inter­ne­towym. Są także szy­bkie i wygodne ze wzglę­du na łatwy dostęp do wszys­t­kich posi­adanych kart, z jed­nego z urządzeń umożli­wia­ją­cych sko­rzys­tanie z port­fela.

Mas­ter­Card pokła­da duże nadzieje w hand­lu inter­ne­towym — ogłos­zony niedawno Pro­gram Roz­wo­ju Hand­lu Elek­tron­icznego mają­cy na celu wspar­cie pol­skiego rynku e-com­merce, kierowany jest do sklepów inter­ne­towych udostęp­ni­a­ją­cych klien­tom płat­noś­ci kar­ta­mi i plat­for­mę Mas­ter­Pass. Pro­gram zakła­da przez­nacze­nie na ten cel 4 mln zł do koń­ca 2015 roku. Budżet na przyszły rok zostanie ogłos­zony pod koniec bieżącego roku. Sklep biorą­cy udzi­ał w pro­gramie otrzy­ma wspar­cie na poziomie 0,6 proc. wartoś­ci transakcji kra­jowych doko­nanych kar­ta­mi Mas­ter­Card i Mae­stro, także z wyko­rzys­taniem port­fe­li Mas­ter­Pass. Powin­no to wpłynąć korzyst­nie na pro­mowanie i pop­u­laryza­cję płat­noś­ci elek­tron­icznych przez sklepy, tak jak obniż­ka stawek inter­change.

Oprócz korzyst­nego wpły­wu na rozwój e-com­merce pojaw­ie­nie się nowych możli­woś­ci dokony­wa­nia elek­tron­icznych transakcji płat­niczych powin­no mieć też pozy­ty­wne odd­zi­ały­wanie na rozwój m-com­merce. Według rapor­tu Deloitte „Tech­nol­o­gy, Media &TelecommunicationsPredictions 2015″ w bieżą­cym roku po raz pier­wszy spełnione zostaną wszys­tkie wyma­gania konieczne do powszech­nej adap­tacji transakcji mobil­nych – zarówno ze strony klien­tów, jaki i sprzedaw­ców, insty­tucji finan­sowych i pro­du­cen­tów smart­fonów. Pozosta­je tylko umiejęt­nie przekon­ać i zachę­cić do nich potenc­jal­nych klien­tów, użytkown­ików smart­fonów i kart płat­niczych.

W artykule wyko­rzys­tano infor­ma­c­je z: www.prnews.pl i www.gomobi.pl

 

 

 

Payarto
Jesteśmy wyspecjalizowanym biznesowo-technologicznym doradcą w branży płatności elektronicznych. Dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania i usługi dla wszystkich uczestników ekosystemu płatności.