MAMY JUŻ 5 LAT !

MAMY JUŻ 5 LAT !

12 grud­nia 2012 przez wielu był uważany za datę możli­wego koń­ca świa­ta. Na szczęś­cie tak się nie stało, jed­nak niewąt­pli­wie ten dzień nie pozostaw­ił świa­ta takim samym, ponieważ właśnie wtedy do życia powołana została fir­ma Payarto sp. z o.o.  ?

Z ogrom­ną przy­jem­noś­cią i dumą w grud­niu 2017 świę­towal­iśmy 5. urodziny!

Pięć lat temu w wąskim gronie, a z cza­sem w coraz więk­szym zes­pole budowal­iśmy naszą pozy­cję rynkową, dostar­cza­l­iśmy wysok­iej jakoś­ci usług i uczyliśmy się na błę­dach, aby po tym cza­sie móc powiedzieć, że Payarto stało się częś­cią kra­jo­brazu pol­s­kich płat­noś­ci.

Naw­iąza­l­iśmy trwałe i oparte na zau­fa­niu relac­je z duży­mi gracza­mi – m.in. Mas­ter­card, Deutsche Bank, ING Bankiem Śląskim, zdoby­wamy wciąż nowych klien­tów, real­izu­je­my własne pro­jek­ty i patrzymy w przyszłość z niecier­pli­woś­cią, bo jeśli dru­ga połowa dekady będzie co najm­niej tak samo dobra jak ta min­iona, to przed nami kole­jne 5 wspani­ałych lat.

Nasz Zespół liczy już pon­ad 30 osób, biuro pęka w szwach, a to prze­cież dopiero początek!

Urodzi­nowy tort zniknął w okamg­nie­niu, a najczęś­ciej pow­tarza­ją­cym się życze­niem było „oby tak dalej!” ?

 

Payarto
Jesteśmy wyspecjalizowanym biznesowo-technologicznym doradcą w branży płatności elektronicznych. Dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania i usługi dla wszystkich uczestników ekosystemu płatności.