Co nowego w Payarto?

 • Piszą o nas – Cashless.pl

  By on 4 stycznia 2018

  Piszą o nas! Branżowy por­tal cashless.pl  opub­likował niedawno artykuł, w którym opisu­je rolę Payarto w ogólnopol­skim pro­gramie upowszech­ni­a­nia płat­noś­ci…

  Czy­taj więcej
  Payarto
 • Wigilia Payarto 15.12.2017

  By on 16 grudnia 2017

  Wytężona pra­ca i rozwój jest naszym chlebem powszed­nim. Na co dzień pracu­je­my z naszy­mi klien­ta­mi i part­nera­mi nad dostar­czaniem…

  Czy­taj więcej
  Payarto
 • MAMY JUŻ 5 LAT !

  By on 12 grudnia 2017

  12 grud­nia 2012 przez wielu był uważany za datę możli­wego koń­ca świa­ta. Na szczęś­cie tak się nie stało, jed­nak…

  Czy­taj więcej
  Payarto
 • Piszą o nas

  By on 21 sierpnia 2017

  Nasze wysił­ki sta­ją się zauważalne. Znaleźliśmy się na liś­cie 60 firm budu­ją­cych pol­s­ki sek­tor fin­tech. Artykuł zamieszc­zony w branżowym…

  Czy­taj więcej
  Payarto
 • Wyjazd integracyjny 2017 — Gdynia

  By on 27 czerwca 2017

  Tegoroczny wyjazd inte­gra­cyjny: tym razem jeszcze dalej na północ, do Gdyni. Mając w pamię­ci ubiegłoroczną gehen­nę podróży samo­chodowej na…

  Czy­taj więcej
  Payarto
 • Bieg sztafetowy Ekiden XIII — 13.05

  By on 30 maja 2017

  Pra­ca w Payarto to także świet­na okaz­ja, by doświad­czyć sportowych emocji! Kilko­ro pra­cown­ików wzięło udzi­ał w biegu sztafe­towym Eki­den…

  Czy­taj więcej
  Payarto
 • Nowa siedziba Payarto

  By on 4 kwietnia 2017

  Miło nam poin­for­mować o zmi­an­ie siedz­i­by Payarto. 27 mar­ca 2017 roku prze­nieśliśmy się do nowego biu­ra zna­j­du­jącego się w…

  Czy­taj więcej
  Payarto
 • Wyjazd integracyjny 2016 — Mazury, Zamek Ryn

  By on 29 lipca 2016

  24 czer­w­ca 2016 zespół Payarto udał się na swo­ją pier­wszą wyjaz­dową imprezę inte­gra­cyjną na Mazury, do Zamku Ryn. Dro­ga…

  Czy­taj więcej
  Payarto
 • Podsumowanie 2014 w Payarto

  By on 19 stycznia 2015

  Z satys­fakcją chcielibyśmy poin­for­mować, że ubiegły rok był dla nas rok­iem dynam­icznego roz­wo­ju. Fir­ma osiągnęła dwucyfrowy wzrost przy­chodów oraz…

  Czy­taj więcej
  Payarto
 • ACI wybrał firmę partnerską z Polski

  By on 15 września 2014

  ACI World­wide (EMEA) Lim­it­ed (NYSE: ACIW), świa­towy lid­er opro­gramowa­nia w obszarze obsłu­gi płat­noś­ci elek­tron­icznych, ogłosił rozpoczę­cie strate­gicznej współpra­cy z…

  Czy­taj więcej
  Payarto