Bezpieczne i nowoczesne rozwiązania realizacji płatności przez detalistów

Bezpieczne i nowoczesne rozwiązania realizacji płatności przez detalistów
W środowisku wielu kanałów sprzedaży, zabez­piecze­nie płat­noś­ci kar­towych stało się prawdzi­wym wyzwaniem dla detal­istów. W przy­pad­ku naduży­cia, znaczą­co wzras­ta ryzyko utraty wiz­erunku i strat finan­sowych. Sys­tem­aty­czne zmi­any wyma­gań reg­u­la­cyjnych w zakre­sie bez­pieczeńst­wa wymusza­ją budowę rozwiązań płat­niczych, mogą­cych się szy­bko przys­tosowywać do nowych wyzwań. Zmniejs­zona w połowie tego roku stawka inter­change i zapowiedzi doty­czące jej dal­szych obniżek, powodu­ją, że akcep­towanie płat­noś­ci kar­ta­mi stało się znacznie bardziej opła­calne. W szczegól­noś­ci dla dużych, między­nar­o­dowych sieci hand­lowych, posi­ada­ją­cych wiele punk­tów sprzedaży.
W tej sytu­acji, szczegól­nego znaczenia dla detal­istów nabier­a­ją pozostałe aspek­ty akcep­tacji płat­noś­ci bez­gotówkowych:
 • Szy­bkość pro­ce­sowa­nia transakcji (redukc­ja kole­jek przy kasach),
 • Dostęp­ność infra­struk­tu­ry płat­niczej 24/7 przez 365 dni w roku (w szczegól­noś­ci w okre­sach wzmożonych zakupów świątecznych),
 • Skalowal­ność rozwiązań płat­niczych na nowe lokaliza­c­je,
 • Elasty­czność uży­wanych rozwiązań, pozwala­ją­ca na akcep­towanie płat­noś­ci pochodzą­cych z różnych kanałów (POS, mPOS, eCom­merce, mobile, ATM, ter­mi­nale samoob­słu­gowe),
 • Bez­pieczeńst­wo i zgod­ność z reg­u­lac­ja­mi i stan­dar­d­a­mi rynkowy­mi (np. PCI DSS),
 • Poziom kon­troli nad rozwiąza­ni­a­mi płat­niczy­mi i ich roz­wo­jem (np. czas wdroże­nia zmi­any),
 • Zapewnie­nie klien­towi poczu­cia bez­pieczeńst­wa i spójnoś­ci przy dokony­wa­niu płat­noś­ci, nieza­leżnie od wybranego kanału.

W związku z tymi wyzwa­ni­a­mi fir­ma ACI World­wide, która od pon­ad 40 lat spec­jal­izu­je się w tworze­niu rozwiązań płat­niczych dla banków i sieci sprzedaży, zor­ga­ni­zowała w dniu 28 październi­ka 2014 r. w hotelu Mamai­son Hotel Le Regi­na w Warsza­w­ie spotkanie robocze poświę­cone prezen­tacji Pos­til­iona —  rozwiąza­nia do obsłu­gi płat­noś­ci przez detal­istów.

Pos­til­ion to uni­w­er­salne i nowoczesne narzędzie do obsłu­gi różnego rodza­ju transakcji przez sieci hand­lowe. Jego główne zale­ty to;

 • Obsłu­ga wszelkiego typu transakcji kar­towych; kredy­towych, debe­towych, pre­paid­owych, lojal­noś­ciowych, podarunk­owych, a także transakcji inter­ne­towych, mobil­nych,
 • Możli­wość obsłu­gi płat­noś­ci pochodzą­cych z różnych kanałów, kra­jów i w różnych walu­tach,
 • Łat­wość współpra­cy z różnego rodza­ju sys­tema­mi, schemata­mi sieciowy­mi, insty­tuc­ja­mi pośred­niczą­cy­mi oraz urządzeni­a­mi koń­cowy­mi,
 • Możli­wość rozbu­dowy sys­te­mu o własne usłu­gi i pro­duk­ty,
 • Redukc­ja kosztów obsłu­gi transakcji,
 • Włas­ny sil­nik płat­noś­ci oraz możli­wość ich mon­i­torowa­nia,
 • Dostęp­ność 24 godziny na dobę,
 • Bez­pieczeńst­wo danych oraz szy­bkość transakcji,
 • Możli­wość szy­bkiego wdraża­nia zmi­an wprowadzanych przez reg­u­la­torów,
 • Zgod­ność z między­nar­o­dowy­mi stan­dar­d­a­mi i reg­u­lac­ja­mi,
 • Dostęp­ność na bazie licencji lub dostępu do usłu­gi (SaaS).

Pos­til­ion posi­a­da znakomite ref­er­enc­je, gdyż korzys­ta z niego 275 klien­tów detal­icznych na świecie, w tym takie glob­alne mar­ki jak; Marks & Spencer, Auchan, Sains­bury, Shell, Euronet. Każdego dnia rozwiąza­nia stwor­zone przez ACI przetwarza­ją w bez­pieczny sposób pon­ad 13 bil­ionów euro na całym świecie.

Zaprasza­my do zapoz­na­nia się z prezen­tacją

Retail­ers Break­fast 28th Octo­ber — PayArto

Payarto
Jesteśmy wyspecjalizowanym biznesowo-technologicznym doradcą w branży płatności elektronicznych. Dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania i usługi dla wszystkich uczestników ekosystemu płatności.