Poznaj Payarto

Tworzymy zespół złożony z ludzi mło­dych i już nie tak bar­dzo młodych,

któ­rzy swoje zawo­dowe szlify zdo­by­wali w dużych insty­tu­cjach finansowych

i mię­dzy­na­ro­do­wych fir­mach doradczych. 

Łączymy ener­gię ambit­nych absolwentów

z wie­lo­let­nim doświad­cze­niem zało­ży­cieli firmy.

Świad­czymy usługi dorad­cze i dostar­czamy rozwiąza­nia IT dla wszys­t­kich uczest­ników ekosys­temu płat­ności, nieza­leżnie od tego, czy są częś­cią między­nar­o­dowego banku, lokalnym pro­ce­sorem transakcji, czy start–up’em, który przeciera innowa­cyjne szlaki i potrze­buje wspar­cia. Intere­sują nas głównie płat­ności elek­tron­iczne i związane z nimi nowe możli­wości: tech­no­log­iczne, biz­ne­sowe, prawne i orga­ni­za­cyjne. Pro­fil naszych zain­tere­sowań sytu­uje nas w samym środku dynam­icznie rozwi­ja­jącej się branży płat­ności, z której usług codzi­en­nie korzysta każdy z nas.

Naszym celem jest aby Payarto stało się domyśl­nym adresem dla wszys­t­kich Klien­tów dzi­ała­ją­cych w sek­torze płat­ności elek­tron­icznych. Aby to osiągnąć poszuku­jemy najz­dol­niejszych ludzi, dajemy im możli­wości roz­woju, a naszym Klien­tom dostar­czamy usługi na poziomie, który buduje trwałe relacje.

Wspier­amy naszych Klien­tów w wyspec­jal­i­zowanych obszarach ich dzi­ałal­ności: wydawnictwo kart płat­niczych, akcep­tacja płat­ności elek­tron­icznych, zarządzanie sprzedażą, kanały elek­tron­iczne, rapor­towanie, bez­pieczeństwo IT, utrzy­manie i rozwój sys­temów tzw. front i back office’u.

Wspar­cie może mieć charak­ter czysto dorad­czy, wtedy rezul­tatem pro­jektu jest anal­iza. Może ono także pole­gać na zapro­jek­towa­niu i wdroże­niu rozwiąza­nia IT, wtedy rezul­tatem pro­jektu musi być konkretna, dzi­ała­jąca aplikacja.

.

Jak pracu­jemy?

Pracu­jemy w try­bie pro­jek­towym, najczęś­ciej w małych zespołach, razem z Klien­tem, co daje poczu­cie odpowiedzial­ności za efekty koń­cowe i przynosi satys­fakcję. Dzie­limy zada­nia pomię­dzy człon­ków zespołu w taki spo­sób, żeby każdy miał istotny frag­ment do zro­bie­nia. Wiemy, czym jest konieczność dotrzymy­wa­nia ter­minów, więc się wza­jem­nie wspier­amy. Pry­wat­nie każdy z nas jest inną osobowoś­cią, ale łączy nas wspólne pode­jś­cie do jakości pracy.

 

Biznes nigdy nie zasypia!

24h na dobę, 365 dni w roku, tysiące banko­matów, jeszcze więcej POSów, setki tysięcy sklepów e-commerce, mil­iony kart płatniczych.

Akcja!

Real­izu­jemy pro­jekty na dzi­ała­ją­cych sys­temach. To, co robimy sprawia, że o dowol­nej porze dnia, w każdym miejscu na świecie można dokonać płatności.

Size mat­ters!

W związku z tym, że Payarto jest niewielką firmą — wszyscy jesteśmy w stałym kon­tak­cie ze sobą.

Wyjątkowość!

Ten kawałek biz­nesu jest wyjątkowy, dlat­ego trafi­ają do nas nieprzy­pad­kowi ludzie – kręci nas dzi­ałanie, akcja i to, że mamy rzeczy­wisty wpływ na życie ludzi. Tak, to duża odpowiedzial­ność, ale to kręci nas jeszcze bardziej.

Wszech­stron­ność!

Lubimy dzi­ałać wszech­stron­nie, pracują z nami m.in. pro­gramiści elek­tron­iki, aplikacji www, mobile, sys­temów ser­werowych, anal­i­tycy, a chęt­nych zapraszamy w podróż do miejsc, gdzie bije serce biz­nesu transak­cyjnego – do Lon­dynu, Paryża, Frank­furtu albo Rijadu.

Czym dokład­nie się zajmujemy?

 

Bierzemy udział w dłu­gookre­sowych pro­jek­tach wdroże­niowych, kom­plek­sowych pro­gra­mach zmian w IT naszych Klien­tów, trochę krót­szych anal­izach strate­gicznych, audy­tach reg­u­la­cyjnych, jak również budu­jemy od pod­staw nasze własne rozwiąza­nia, zazwyczaj szyte na miarę potrzeb Klientów.

To nasza pod­sta­wowa i ulu­biona kom­pe­tencja, w ramach której pokry­wamy całkiem sze­rokie spek­trum usług:

 • przy­go­towanie biznes-planów i tzw. busi­ness cases,
 • przy­go­towanie studium wykon­al­ności / anal­izy opła­cal­ności nowego przed­sięwz­ię­cia, np. sieci akcep­tacji płatności,
 • anal­izy rynku płat­ności zbliże­niowych, mobil­nych, zdalnych,
 • przy­go­towanie opisu mod­elu biznesowego,
 • doradztwo przy wyce­nach pod­miotów sek­tora płatniczego,
 • nadzór nad pro­jek­tami wdroże­niowymi, np. wdroże­nia nowych kart płat­niczych, uru­chomie­nie nowego mod­elu płat­ności, współpraca z orga­ni­za­c­jami płat­niczymi, pod­wykon­aw­cami, etc.,
 • wspar­cie Klien­tów w przeprowadza­niu pro­cesów cer­ty­fika­cyjnych VISA i Mas­ter­Card (NIV/Base2, ADVT/TIP, CPVETED),
 • audyty sys­temów IT i przy­go­towanie klien­tów do cer­ty­fikacji t.j. PSD, PCIDSS, PTS, SREDPA,
 • przy­go­towanie zapy­tań i ofert (zbieranie i specy­fikacja wyma­gań, ocena odpowiedzi),
 • wspar­cie w wyborze sys­temów kar­towych (transak­cyjnych, rozliczeniowych, rapor­towych, mon­i­toru­ją­cych, etc.),
 • defin­iowanie pro­fili kartowych,
 • inte­gracja sys­temów płat­niczych z pozostałymi sys­temami Klienta,
 • utrzy­manie sys­temów kartowych,
 • wspar­cie w kon­fig­u­racji i para­me­tryza­cji sys­temów kartowych.

Mamy własny zespół anal­i­ty­czny i pro­gramisty­czny. Pozwala nam to zapro­jek­tować od pod­staw, zbu­dować i wdrożyć sys­tem IT dopa­sowany do specy­ficznych potrzeb Klienta albo dos­tosować dla niego dostępne na rynku, gotowe rozwiązanie.

Rozwiąza­nia na miarę

W ramach budowy sys­temów „na miarę” pokry­wamy pełen cykl pro­duk­cyjny, obe­j­mu­jący zbieranie wyma­gań, przy­go­towanie pro­jektu funkcjon­al­nego i pro­jektu tech­nicznego; pro­gramowanie i testy jed­nos­tkowe, przy­go­towanie sce­nar­iuszy testowych; testy inte­gra­cyjne, testy UAT; przy­go­towanie i przeprowadze­nie migracji danych, wspar­cie i ser­wis powdrożeniowy.

Rozwiąza­nia gotowe

Współpracu­jemy z pro­du­cen­tami sprawd­zonego opro­gramowa­nia, przede wszys­tkim w obszarze płat­ności elek­tron­icznych. Wyma­gania każdego Klienta są inne, pomagamy więc w dos­tosowa­niu ist­nieją­cych systemów.

Nasi klienci często decy­dują się na reor­ga­ni­za­cję swoich struk­tur IT.

Jest to podyk­towane zmieni­a­ją­cymi się wyma­gani­ami reg­u­la­cyjnymi, zostaje narzu­cone przez nowe stan­dardy grupowe lub wynika z potrzeby opty­mal­iza­cji kosztów. Jesteśmy w stanie pomóc osobom zarządza­ją­cym IT skutecznie wprowadzać zmi­any, zapew­ni­a­jąc przy tym zgod­ność z najlep­szymi prak­tykami branżowymi i wyma­gani­ami prawnymi.

W ramach tej spec­jal­iza­cji tworzymy wariantowe bizne­s­plany, anal­izy wykon­al­ności, wyce­ni­amy przed­sięwz­ię­cia ze świata płat­ności, jak również przy­go­towu­jemy rekomen­dacje, których wdroże­nie ma na celu poprawę wyników finan­sowych naszych klien­tów. W trak­cie typowego pro­jektu biz­ne­sowego anal­izu­jemy dane (klienta oraz rynkowe) i na ich pod­stawie opra­cowu­jemy wnioski. Doradztwo biz­ne­sowe wymaga od nas kon­taktu z zespołem klienta na bieżąco oraz dogłęb­nego rozu­mienia jego mod­elu biz­ne­sowego. Pro­jekty tego typu trwają zwykle krócej od pro­jek­tów wdroże­niowych, cechują się dużą inten­sy­wnoś­cią prac i dają wiele okazji do zdoby­wa­nia cen­nego doświadczenia.

Brzmi ciekawie? Zapraszamy Cię, dołącz do naszego zespołu!

KARIERA

Poz­naj nas:

grzegorzGrze­gorz Nowakowski

założy­ciel

Od 20 lat uczest­niczy w budowie pol­skiego i europe­jskiego rynku płat­ności elek­tron­icznych. Zaczy­nał od „ery dinoza­u­rów” kiedy wdrażane były karty  z pask­iem mag­ne­ty­cznym (do tej pory zresztą funkcjonu­jące np. w Stanach Zjed­noc­zonych czy Rosji). Uczest­niczył w pro­ce­sie migracji do kart chipowych i zbliże­niowych. Prowadził jeden z pier­wszych na świecie pro­jek­tów umożli­wia­ją­cych płat­ności zdalne (tzw. Remote Pay­ments). Od 2012 roku związany również z firmą Fastino, która przy­go­towuje pier­wszy pol­ski ter­mi­nal mobilny (mPOS). Pry­wat­nie ojciec dwójki super fajnych rozbójników: Michała i Mai. Miłośnik jazdy na nar­tach, samolotów oraz akwarystyki.

biserBiser Jor­gow

założy­ciel i part­ner zarządzający

Absol­went SGH i Col­legium Civ­i­tas. Blisko 20 lat akty­wny w roli kon­sul­tanta i przed­siębiorcy. Od początku kari­ery związany głównie z sek­torem finan­sowym w obszarze doradztwa IT, strate­gii i oper­acji. Brał udział w wielu pro­jek­tach dla najwięk­szych insty­tucji finan­sowych w Polsce i za granicą. Pra­cował przy wdroże­ni­ach pier­wszych sys­temów cen­tral­nych w bankach, połączeni­ach i prze­ję­ci­ach banków i firm z sek­tora finan­sów kon­sumenc­kich, pro­gra­mach opty­mal­iza­cji kosztów, budowie banku od pod­staw, reor­ga­ni­za­cji sieci odd­zi­ałowej i wielu innych. Biz­ne­sowe doświad­czenia zdoby­wał również w trak­cie zakłada­nia i zarządza­nia fir­mami pro­duk­cyjnymi (w tym również jako skuteczny „interim man­ager” od restruk­tu­ryza­cji). Spec­jal­ista od trud­nych zadań i moty­wowa­nia ludzi.

Pry­wat­nie tata dwójki dzieci, a w każdej wol­nej chwili zapalony teni­sista i rowerzysta.

Nasz zespół rozwija się bardzo dynam­icznie. W tej chwili liczy 50 osób pracu­ją­cych na stanowiskach kierown­ików pro­jek­tów, kon­sul­tan­tów, anal­i­tyków biz­ne­sowych, anal­i­tyków sys­te­mowych, architek­tów IT i pro­gramistów. Sprawdź, czy Ty również do nas pasujesz.

Zapraszamy Cię do nas, do świata płat­ności elektronicznych!

 Kon­takt