Co możemy Ci zaoferować?

Mamy przeczu­cie graniczące z pewnością,

że jeżeli lubisz dzi­ałać po swojemu,

masz mnóstwo pomysłów,

lubisz posz­erzać swoją wiedzę

i wciąż próbować nowych rzeczy –

będzie nam się świet­nie współpracowało.

 

Dołącza­jąc do nas, na początku swo­jej kari­ery, będziesz anal­i­tykiem albo programistą.

W miarę roz­woju, awan­su­jesz na stanowisko kon­sul­tanta, kierown­ika pro­jek­tów albo architekta IT. Będziesz miał możli­wość wyboru, czy chcesz rozwi­jać się w kierunku biz­ne­sowym, tech­nicznym albo obu naraz. Dosta­niesz również szansę kierowa­nia zespołem i budowa­nia relacji z naszymi Klien­tami i partnerami.

 

W Payarto…

Będziesz brał udział w ciekawych projektach.

Będziesz robił rzeczy ważne, a my poz­wolimy Ci się wykazać, rozwinąć skrzy­dła i sprawdzić się w różnorod­nych projektach.

Twój przełożony nie będzie ster­czał nad Tobą i pokazy­wał pal­cem co po kolei masz robić. Obiecujemy!

Nie będziesz się z nami nudził – real­izu­jemy różne pro­jekty, ich rozpię­tość tem­aty­czna jest szeroka.

Będziemy towarzyszyć Ci w Twoim roz­woju i real­iza­cji zadań, a kiedy będziesz miał wąt­pli­wości – będziemy w zasięgu kilku kroków albo telefonu.

Będziemy Cię pytać o zdanie, bo uwiel­bi­amy pomysły i nowe, spry­tne rozwiąza­nia – mamy 70 tablic, na których wyp­isu­jemy rzeczy, które nas zaciekawią.

Jeżeli jesteś stu­den­tem, postaramy się dopa­sować do Two­jego grafiku zajęć.

Dbamy o ludzi, którzy stają się częś­cią naszego Zespołu również przez troskę o ich zdrowie i dobre samopoczu­cie! Zapew­ni­amy możli­wość korzys­ta­nia z opieki medy­cznej w Enel-Med oraz kar­net Multisport.

Zain­tere­sowany?

Zobacz, jak do nas dołączyć

1. Przesyłasz do nas swoją aplikację (Ogłoszenia).

2. My staran­nie anal­izu­jemy każde CV.

3. Zaim­ponowałeś nam swoim CV? Zaprosimy Cię na rozmowę!

4. Poprosimy Cię o wypełnie­nie testów mery­to­rycznych (dla pro­gramistów lub analityków/konsultantów) – dosta­niesz od nas infor­ma­cję zwrotną po spotka­niu oraz wynik testu.

5. Na drugim spotka­niu będziemy już roz­maw­iać o pro­jek­cie, w którym mógłbyś wziąć udział.

6. Pod­pisu­jemy umowę no i… przy­chodzisz do pracy! :)