Archiwum Autora Payarto

 • Podsumowanie 2014 w Payarto

  By on 19 stycznia 2015

  Z satys­fakcją chcielibyśmy poin­for­mować, że ubiegły rok był dla nas rok­iem dynam­icznego roz­wo­ju. Fir­ma osiągnęła dwucyfrowy wzrost przy­chodów oraz...

  Payarto
 • Sytuacja na rynku kart płatniczych w Polsce

  By on 22 grudnia 2014

  Według NBP na koniec III kwartału 2014 r. na naszym rynku zna­j­dowało się w obro­cie 35,5 mln kart płat­niczych....

  Payarto
 • Bezpieczne i nowoczesne rozwiązania realizacji płatności przez detalistów

  By on 31 października 2014

  W środowisku wielu kanałów sprzedaży, zabez­piecze­nie płat­noś­ci kar­towych stało się prawdzi­wym wyzwaniem dla detal­istów. W przy­pad­ku naduży­cia, znaczą­co wzras­ta...

  Payarto
 • ACI wybrał firmę partnerską z Polski

  By on 15 września 2014

  ACI World­wide (EMEA) Lim­it­ed (NYSE: ACIW), świa­towy lid­er opro­gramowa­nia w obszarze obsłu­gi płat­noś­ci elek­tron­icznych, ogłosił rozpoczę­cie strate­gicznej współpra­cy z...

  Payarto
 • Instrumenty płatnicze

  By on 1 września 2014

  Pier­wsze w powszech­nym uży­ciu, bo od 1972 roku, były kar­ty z pask­iem mag­ne­ty­cznym. Odczyt danych tych kart odby­wa się przez...

  Payarto
 • Historia kart płatniczych w Polsce

  By on 10 sierpnia 2014

  Do powszech­nego użytku kar­ty płat­nicze weszły już pon­ad 50 lat temu. Oczy­wiś­cie w ówczes­nej Pol­skiej Repub­lice Ludowej właś­ci­wie tylko…

  Payarto
 • ABC płatności bezgotówkowych

  By on 4 lipca 2014

  Mówiąc o obro­cie bez­gotówkowym mamy oczy­wiś­cie na myśli te transakc­je finan­sowe, które real­i­zowane są bez wyko­rzys­ta­nia gotów­ki. Wów­czas w…

  Payarto