Archiwum Autora Payarto

 • POLSKA BEZGOTÓWKOWA

  By on 28 stycznia 2018

  W czer­w­cu 2017 pod­pisane zostało porozu­mie­nie ws. spraw­ie stworzenia Pro­gra­mu Wspar­cia Obro­tu Bez­gotówkowego, będącego wspól­ną inic­jaty­wą Min­is­terst­wa Roz­wo­ju i...

  Payarto
 • Piszą o nas – Cashless.pl

  By on 4 stycznia 2018

  Piszą o nas! Branżowy por­tal cashless.pl  opub­likował niedawno artykuł, w którym opisu­je rolę Payarto w ogólnopol­skim pro­gramie upowszech­ni­a­nia płat­noś­ci...

  Payarto
 • Wigilia Payarto 15.12.2017

  By on 16 grudnia 2017

  Wytężona pra­ca i rozwój jest naszym chlebem powszed­nim. Na co dzień pracu­je­my z naszy­mi klien­ta­mi i part­nera­mi nad dostar­czaniem...

  Payarto
 • MAMY JUŻ 5 LAT !

  By on 12 grudnia 2017

  12 grud­nia 2012 przez wielu był uważany za datę możli­wego koń­ca świa­ta. Na szczęś­cie tak się nie stało, jed­nak...

  Payarto
 • Program lojalnościowy z perspektywy firmy organizatora

  By on 7 września 2017

  Czy gra jest warta świecz­ki, czyli po co budować pro­gram lojal­noś­ciowy? Zbu­dowanie pro­gra­mu lojal­noś­ciowego wiąże się z zain­west­owaniem w...

  Payarto
 • Program lojalnościowy z perspektywy klienta

  By on 1 września 2017

  Prze­cięt­ny uczest­nik należy do KILKUNASTU pro­gramów lojal­noś­ciowych – czy to się mu opła­ca? Co myślisz, gdy w sklepie pro­ponu­ją...

  Payarto
 • Konsultant Biznesowy

  By on 21 sierpnia 2017

  Payarto
 • Piszą o nas

  By on 21 sierpnia 2017

  Nasze wysił­ki sta­ją się zauważalne. Znaleźliśmy się na liś­cie 60 firm budu­ją­cych pol­s­ki sek­tor fin­tech. Artykuł zamieszc­zony w branżowym...

  Payarto
 • PSD2 — nowa dyrektywa dotycząca usług płatniczych

  By on 30 czerwca 2017

  PSD2   - nowe reg­u­lac­je rynku usług płat­niczych Zmi­any zachodzące na rynku płat­noś­ci detal­icznych, związane z wprowadzaniem innowacji tech­no­log­icznych, a...

  Payarto
 • Wyjazd integracyjny 2017 — Gdynia

  By on 27 czerwca 2017

  Tegoroczny wyjazd inte­gra­cyjny: tym razem jeszcze dalej na północ, do Gdyni. Mając w pamię­ci ubiegłoroczną gehen­nę podróży samo­chodowej na...

  Payarto
 • Jak wygląda proces autoryzacji transakcji?

  By on 31 maja 2017

  Auto­ryza­c­ja transakcji jest pro­ce­sem, przy udziale którego sprzedaw­ca uzysku­je zgodę banku wyda­jącego kartę klien­ta, aby zaak­cep­tować kartę płat­niczą. Auto­ryza­c­ja pole­ga na oce­nie...

  Payarto
 • Bieg sztafetowy Ekiden XIII — 13.05

  By on 30 maja 2017

  Pra­ca w Payarto to także świet­na okaz­ja, by doświad­czyć sportowych emocji! Kilko­ro pra­cown­ików wzięło udzi­ał w biegu sztafe­towym Eki­den...

  Payarto
 • Nowa siedziba Payarto

  By on 4 kwietnia 2017

  Miło nam poin­for­mować o zmi­an­ie siedz­i­by Payarto. 27 mar­ca 2017 roku prze­nieśliśmy się do nowego biu­ra zna­j­du­jącego się w...

  Payarto
 • Płatności portfelami elektronicznymi

  By on 15 marca 2017

  Czym są port­fele elek­tron­iczne? Port­fel elek­tron­iczny (albo: e-wal­let, port­fel cyfrowy, e-port­mon­et­ka) to rodzaj kon­ta inter­ne­towego założonego w przed­siębiorstwie zaj­mu­ją­cym...

  Payarto
 • Wyjazd integracyjny 2016 — Mazury, Zamek Ryn

  By on 29 lipca 2016

  24 czer­w­ca 2016 zespół Payarto udał się na swo­ją pier­wszą wyjaz­dową imprezę inte­gra­cyjną na Mazury, do Zamku Ryn. Dro­ga...

  Payarto
 • Bankomaty dwufunkcyjne (cash recyclers)

  By on 15 stycznia 2016

  Ewoluc­ja sieci banko­ma­towej W Europie i Azji coraz bardziej zauważalne sta­ją się maszyny dwu­funkcyjne (z ang. recy­clery), czyli takie,...

  Payarto
 • MasterPass i V.me ułatwią zakupy

  By on 16 marca 2015

  Pol­s­ki rynek płat­noś­ci w sieci jest specy­ficzny — najchęt­niej płacimy gotówką przy odbiorze (57 proc. ogól­nej licz­by transakcji), lub...

  Payarto
 • Karta płatnicza w komórce: Host Card Emulation (HCE) vs Secure Element (SE)

  By on 18 lutego 2015

  Świat płat­noś­ci bez­gotówkowych jest miejscem ciągłych innowacji. W cen­trum zain­tere­sowa­nia coraz częś­ciej zna­j­du­ją się tele­fony komórkowe, które w dobie...

  Payarto
 • Analityk Biznesowy

  By on 18 lutego 2015

  Payarto
 • Młodszy Konsultant Biznesowy

  By on 18 lutego 2015

  Payarto