Analityk Biznesowy

Zadanie

Anal­iza i mod­e­lowanie danych

Przy­go­towanie prezen­tacji i raportów

Wspar­cie wdrożeń pro­duk­tów kar­towych

Uczest­nict­wo w spotka­ni­ach z klien­ta­mi

Uczest­nict­wo w pro­jek­tach dorad­czych w obszarze płat­noś­ci elek­tron­icznych

Uczest­nict­wo w pro­jek­tach wdroże­niowych IT

Miejsce pracy

Warsza­wa lub Łódź

Jeżeli…

  • jesteś stu­den­tem lub absol­wen­tem studiów mag­is­ter­s­kich na kierunku biz­ne­sowym, eko­nom­icznym lub pokrewnym,
  • posi­adasz bard­zo dobre umiejęt­noś­ci anal­i­ty­czne,
  • bazy danych, SQL, VBA, MS Exel i MS Pow­er­Point nie mają przed Tobą tajem­nic, 
  • posi­adasz doświad­cze­nie w pra­cy w branży bankowej lub kon­sultin­gowej, 
  • zagad­nie­nie związane z płat­noś­ci­a­mi inter­ne­towy­mi i kar­ta­mi płat­niczy­mi nie są Ci obce,

…to mamy dla Ciebie robotę!

Możemy Ci zaoferować…

  • dogod­ną for­mę współpra­cy – umowa o dzieło, kon­trakt, umowa o pracę,
  • atrak­cyjne wyna­grodze­nie,
  • szan­sę na zdoby­cie cenionego przez rynek pra­cy doświad­czenia w bankowoś­ci i sys­temach transak­cyjnych pod okiem doświad­c­zonych architek­tów i kon­sul­tan­tów,
  • mały, dynam­iczny zespół w fir­mie z miłą atmos­ferą.

Dowiedz się więcej…

KARIERA

Wypełnij formularz rekrutacyjny

Imię i nazwisko / Name and sur­name

E-mail

Na jakie stanowisko apliku­jesz? / Please select posi­tion you are apply­ing for:

Napisz krótko o sobie lub o swoich kwal­i­fikac­jach / Write about your­self

CV (PDF / DOC)

Przeczy­taj Infor­ma­cję o przetwarza­niu danych osobowych »
/ Read our Infor­ma­tion about pro­cess­ing of per­son­al data. »

Zapoz­nałem / zapoz­nałam się z Infor­ma­cją o przetwarza­niu danych osobowych i wyrażam zgodę na wszys­tkie czyn­noś­ci przetwarza­nia moich danych osobowych. / I have read the Infor­ma­tion about pro­cess­ing of my per­son­al data and I agree to all pro­cess­ing activ­i­ties relat­ed to my per­son­al data.

payarto-cv

Payarto
Jesteśmy wyspecjalizowanym biznesowo-technologicznym doradcą w branży płatności elektronicznych. Dostarczamy najwyższej jakości rozwiązania i usługi dla wszystkich uczestników ekosystemu płatności.